Chronic kidney disease due to diabetes mellitus type 1 — Level 4 cause