Chronic kidney disease due to diabetes mellitus type 1 - Level 4 cause